فهرست لوح های فشرده

عنوان اصلي شماره رده نشانه اثر
‫اهمیت گوش دادن [منبع الکترونیکی] ‫BF۳۲۳‬ ‫الف‬۹‬
‫اعتماد به نفس [منبع الکترونیکی] ‫BF۵۷۵‬ ‫الف‬۶‬
‫رهبری صحیح [منبع الکترونیکی] ‫BF۵۷۵‬ ‫ر۹‬
‫رهبری صحیح [منبع الکترونیکی] ‫BF۵۷۵‬ ‫ر۹‬
‫اصول، فنون و هنر مذاکره [منبع الکترونیکی] ‫BF۶۳۷‬ ‫ح۹‮الف‬۶‬
‫تجسم کودکان از دنیای اطراف خود [منبع الکترونیکی] ‫BF۷۲۱‬ ‫ت۳‬
‫اخلاق و رفتار [منبع الکترونیکی] ‫BJ۲۰۰۷‬ ‫الف‬۳‬
‫رفتار و برخورد(ژوپیتر) [منبع الکترونیکی] ‫BJ۲۰۰۷‬ ‫ر۷‬
‫آنک آن یتیم نظر کرده ‫BP۲۴/۸۴‬ ‫ر۹آ۸ ۱۳۹۲‬
‫آشنائی با یاران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سطوری از زندگانی حضرت محمد (ص) ‫BP۲۸/۶‬ ‫ع۸آ۵ ۱۳۶۱‬
‫پاسخ قرآن به بعضی شبهات ‫BP۶۵/۳‬ ‫ج۲پ۲ ۱۳۸۸‬
‫نیروی چشم انداز [منبع الکترونیکی] ‫CB۱۵۸‬ ‫ن۹‬
‫نیروی خود را متمرکز کار فردا کنید [منبع الکترونیکی] ‫CB۱۵۸‬ ‫ن۹‬
‫ویگو، بندری در اسپانیا [منبع الکترونیکی] ‫DP۴۰۲‬ ‫و۹‬
‫هنگ کنگ اژدهای ثروتمند [منبع الکترونیکی] ‫DS۶۲/۷‬ ‫ه۹‬
‫اصول تمرینات بدنسازی برای شناگران ‫GV۸۳۷/۷‬ ‫پ۹‮الف‬۶ ۱۳۹۲‬
‫سالنامه آماری کشور‭۱۳۹۱ ‬ ‫HA۴۵۷۰/۲‬ ‫آ۲م۴ ۱۳۹۲‬
‫ایزی جت [منبع الکترونیکی] ‫HC۲۵۲/۵‬ ‫الف‬۹‬
‫ویرجین ایرلاین [منبع الکترونیکی] ‫HC۲۵۲/۵‬ ‫و۹‬
‫شن‌زن: سیاست درهای باز و جذب سرمایه خارجی [منبع الکترونیکی] ‫HC۴۲۷‬ ‫ش۹‬
‫تجارت در تایوان [منبع الکترونیکی] ‫HC۴۳۰/۵‬ ‫ت۲‬
‫مالزی [منبع الکترونیکی] ‫HC۴۴۵‬ ‫م۲‬
‫کره جنوبی [منبع الکترونیکی] ‫HC۴۶۷‬ ‫ک۴‬
‫مدیریت استراتژیک [منبع الکترونیکی] ‫HD۲۳‬ ‫م۴‬
‫مدیریت استراتژیک [منبع الکترونیکی] ‫HD۲۳‬ ‫م۴‬
‫مک دونالد در مسکو [منبع الکترونیکی] ‫HD۲۳۴۶‬ ‫ک۵‬
‫راهنمای اجرایی برنامه‌ریزی عملیاتی ‫HD۳۰/۲۸‬ ‫م۸ر۲ ۱۳۸۳‬
‫organization Theroy and design‬ [ارگانیزیشن تئوری اند دیزاین] (زیر نویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۱‬ ‫الف‬۴‬
‫کارگران کارخانه و تعاونی کارگری در اسپانیا [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۵۲۶‬ ‫ک۲‬
‫بیست گام به سوی مدیریت برتر [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫ب۹‬
‫بیست گام به سوی مدیریت برتر [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫ب۹‬
‫بیست گام به سوی مدیریت برتر [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫ب۹‬
‫خبرهای مدیریتی (زیرنویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫خ۲‬
‫سبکهای رهبری در مدیریت [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫س۲‬
‫مدیر برتر [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫م۴‬
‫مدیر می خواهیم [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫م۴‬
‫مدیر می خواهیم [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫م۴‬
‫من چه سهمی در پیشرفت دارم [منبع الکترونیکی] ‫HD۳۷‬ ‫م۸‬
‫بکارگیری قدرت تصور در کارها [منبع الکترونیکی] ‫HD۴۵‬ ‫ب۸‬
‫مدیریت بحران با رویکردی در واحدهای صنعتی ‫HD۴۹‬ ‫ت۹م۴ ۱۳۹۰‬
‫تفویض اختیار [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۰‬ ‫ت۷‬
‫گودیر [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۶‬ ‫گ۹‬
‫بهره‌وری [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۷‬ ‫ب۹‬
‫رهبری فرق اساسی [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۷/۷‬ ‫ر۹‬
‫امریتک [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫الف‬۸‬
‫امنیت از طریق تغییرپذیری [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫الف‬۸‬
‫بالاتر از ارقام(زیرنویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫ب۲‬
‫بعد پنهان (زیرنویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫ب۷‬
‫تعارض، محرک دگرگونی (زیرنویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫ت۷‬
‫تغییر یا دگرگونی [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫ت۷‬
‫دادن تغییر در محیط کار [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫د۲‬
‫فراگیری برای بقا [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫ی۲‬
‫گامهای نخستین [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۸‬ ‫گ۲‬
‫ارزیابی متوازن [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۹‬ ‫الف‬۴‬
‫پرواز کور [منبع الکترونیکی] ‫HD۵۸/۹‬ ‫پ۴‬
‫مدیریت زنان [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۰۵۳‬ ‫م۴‬
‫ایزو‭ ۹۰۰۰ ‬[منبع الکترونیکی] ‫HD۶۲/۱۵‬ ‫الف‬۹‬
‫جهانی شدن [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۲/۴‬ ‫ج۹‬
‫اعطاء امتیاز نمایندگی [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۲/۷‬ ‫الف‬۶‬
‫رویکرد تیمی [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۶‬ ‫ر۹‬
‫کار تیمی [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۶‬ ‫ک۲‬
‫مشاوره صنعتی [منبع الکترونیکی] ‫HD۶۹‬ ‫م۵‬
‫بیل گیتس [منبع الکترونیکی] ‫HD۹۶۹۶‬ ‫ب۹‬
‫جهانی شدن صنعت الکترونیک [منبع الکترونیکی] ‫HD۹۶۹۶‬ ‫ج۹‬
‫نئوپان گنبد [منبع الکترونیکی] ‫HD۹۷۶۶‬ ‫ن۹‬
‫Oxford business english dictionary ‪[electronic resourc]‬ ‫HF1001‬ ‫O9‬
‫مزیت رقابتی در جنرال موتور [منبع الکترونیکی] ‫HF۳۷۷۰/۲‬ ‫م۴‬
‫Training needs assessment ‫HF5549.‎5‬ ‫T7,B3 2006‬
‫راز پیشرفت [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۳۸۱‬ ‫م۸‬
‫تقویت رقابت جویی در آمریکا [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۳۸۶‬ ‫ت۷‬
‫کسب و کارهای پرمخاطره [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۳۸۶‬ ‫ک۵‬
‫هیچ چیزی مثل موفقیت از بین نمی رود [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۳۸۶‬ ‫ه۹‬
‫اخلاق مدیریتی [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۳۸۷‬ ‫الف‬۳‬
‫بازاریابی در مدارس [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵‬ ‫ب۲‬
‫تامین رضایت مشتری [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵‬ ‫ت۲‬
‫دوربین پلاروید [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵‬ ‫پ۸‬
‫مدیران تولید شرکت کارنیشن [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵‬ ‫م۴‬
‫وادار کردن افراد به تصمیم‌گیری [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵‬ ‫و۲‬
‫مدیریت بازاریابی: جهت گیری کلان، کمپین بازاریابی، بازارگزینی ‫HF۵۴۱۵ آ۵ ۱۳۹۴‬
‫خدمات [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵/۵‬ ‫خ۴‬
‫روش برخورد با ارباب رجوع عصبانی [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۴۱۵/۵‬ ‫و۹‬
‫انگیزش [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۵۴۹‬ ‫الف‬۸‬
‫بی‌برنامگی و بی‌نظمی در کار [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۵۴۹‬ ‫ب۹‬
‫مدیریت منابع انسانی [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۵۴۹‬ ‫م۴‬
‫مدیریت براساس فعالیت، هزینه‌یابی براساس فعالیت [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۶۸۶‬ ‫م۴‬
‫ارتباط دوجانبه [منبع الکترونیکی] ‫HF۵۷۱۸‬ ‫الف‬۴‬
‫بابای دارا بابای نادار ‫HG۱۷۹‬ ‫ک۹ب۲ ۱۳۸۲‬
‫ارز خارجی (زیرنویس فارسی) [منبع الکترونیکی] ‫HG۳۸۱۱‬ ‫الف‬۴‬
‫Handbook of violence ‫HM1116‬ ‫H3 2002‬
‫پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان [منبع الکترونیکی] ‫HQ۷۶۹‬ ‫ه۸پ۴‬
‫شاخصهای عملکردی در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی ‫LA۱۳۵۳‬ ‫ق۹ش۲ ۱۳۷۹‬
‫Developing students support groups: a tutors guide ‫LB1027.‎5‬ ‫B5D4 1998‬
‫Information design ‫NK1510‬ ‫I5 1999‬
‫Little women ‫PE1117‬ ‫A4 2000‬
‫A pretty face ‫PE1121‬ ‫E8 2003‬
‫Ariadne's story ‫PE1121‬ ‫H3 2007‬
‫Classic american short stories ‫PE1121‬ ‫C7 2009‬
‫Classic british short stories ‫PE1121‬ ‫K5 2009‬
‫Grace Darling ‫PE1121‬ ‫V5 2008‬
‫Love among the haystacks ‫PE1121‬ ‫L3 2008‬
‫Mr.‎ Bean ‫PE1121‬ ‫S8 2000‬
‫Six ghost stories ‫PE1121‬ ‫B8 2009‬
‫The railway children ‫PE1121‬ ‫N4 2008‬
‫Under the bridge ‫PE1121‬ ‫E3 2010‬
‫Pride and prejudice ‫PE1122‬ ‫A8 1995‬
‫Sense and sensibility ‫PE1122‬ ‫A8 2000‬
‫Wonders of the world ‫PE1122‬ ‫S5 2010‬
‫David Copperfield / ‫PE1126‎ ‫A4‬,W4D3 2008‬
‫۴۰۴ essential tests for IELTS ‫PE1128‬ ‫S3 2004‬
‫A collection of 86 IELTS lintening practice tests ‫PE1128‬ ‫C6 2009‬
‫Active listening ‫PE1128‬ ‫B7 2007‬
‫Active skills for reading 1 ‫PE1128‬ ‫A5 2014‬
‫Active skills for reading 2 ‫PE1128‬ ‫A5 2014‬
‫Active skills for reading 3 ‫PE1128‬ ‫A5 2014‬
‫Active skills for reading 4 ‫PE1128‬ ‫A5 2014‬
‫Active skills for reading intro ‫PE1128‬ ‫A5 2014‬
‫Basic survival ‫PE1128‬ ‫V5 2004‬
‫Cambridge IELTS 4 ‫PE1128‬ ‫C3 2005‬
‫Cambridge IELTS 5 ‫PE1128‬ ‫C3 2006‬
‫Cambridge IELTS 5 ‪[electronic resource]‬ ‫PE1128‬ ‫C3‬
‫Cambridge IELTS 6 ‫PE1128‬ ‫C3 2007‬
‫Cambridge IELTS 7 ‫PE1128‬ ‫C3 2009‬
‫Cambridge IELTS 8 ‫PE1128‬ ‫C3 2011‬
‫Cambridge vocabulary for IELTS with answers ‫PE1128‬ ‫C8 2008‬
‫Contemporary topics ‫PE1128‬ ‫C6 2009‬
‫Contemporary topics 1 ‫PE1128‬ ‫S7 2009‬
‫Contemporary topics 2 ‫PE1128‬ ‫K5 2009‬
‫Contemporary topics 3 ‫PE1128‬ ‫B4 2009‬
‫Developing tactics for listening ‫PE1128‬ ‫R5D4 2003‬
‫Developing tactics for listening ‫PE1128‬ ‫R5 2003‬
‫Developing tactics for listening ‫PE1128‬ ‫R5 2003‬
‫English for presentations ‫PE1128‬ ‫G7 2007‬
‫Family album U.S.A ‪[electronic resource]‬ ‫PE1128‬ ‫F3 1991‬
‫Four Corners ‫PE1128 ‫R5F6 2012
‫Four Corners ‫PE1128 ‫R5F6 2012
‫Four Corners ‫PE1128 ‫R5F6 2012
‫Four Corners ‫PE1128 ‫R5F6 2012
‫Impact listening ‫PE1128‬ ‫I34 2007‬
‫Impact listening ‫PE1128‬ ‫I34 2007‬
‫Interchange ‫PE1128‬ ‫R5 2005‬
‫Learn to speak Englis ‪[electronic resource]‬ ‫PE1128‬ ‫L4 2004‬
‫Longman complete course for the TOEFL test ‫PE1128‬ ‫P4L6 2001‬
‫Longman complete course for the TOEFL test ‫PE1128‬ ‫P4L6 2001‬
‫Longman preparation course for the TOEFL test ‫PE1128‬ ‫P4L6 2006‬
‫Oxford word skills ‫PE1128‬ ‫G144o 2008‬
‫Oxford word skills ‫PE1128‬ ‫G144o 2009‬
‫People like us ‫PE1128‬ ‫G7 2003‬
‫Test your listening ‫PE1128‬ ‫A8 2002‬
‫the speaking test of IELTS ‫PE1128‬ ‫R3S7 2004‬
‫Top notch  ‫PE1128‬ ‫S3T6 2011‬
‫Topics from A to Z ‫PE1128‬ ‫S3 2005‬
‫Oxford collocations dictionary ‫PE1464‬ ‫O9 2009‬
‫Cambridge advanced learner's dictionary ‫PE1628‬ ‫C3 2008‬
‫Merriam-Webster's collegiate dictionary ‫PE1628‬ ‫M4 2003‬
‫Merriam-Webster's collegiate dictionary ‫PE1628‬ ‫M4 2003‬
‫Oxford advanced learner's dictionary of current english ‫PE1628‬ ‫H6 2000‬
‫۴۰۰‬واژه‌ی ضروری تافل ‫PE۱۱۲۸‬ ‫الف‬۴چ۹ ۱۳۸۸‬
‫آموزش سریع مهارت‌های شنیداری تافل (دفترچه‌ای و کامپیوتری) شامل تکنیک‌های موثر برای پاسخگویی به آزمون مهارت شنیداری ... ‫PE۱۱۲۸‬ ‫ق۹آ۸ ۱۳۸۹‬
‫آموزش مهارت‌های کاربردی در آزمون IELTS ‫PE۱۱۲۸‬ ‫د۳۶آ۸ ۱۳۹۲‬
‫آموزش مهارت‌های کاربردی در آزمون IELTS ‫PE۱۱۲۸‬ ‫د۳۶آ۸ ۱۳۹۲‬
‫درسنامه جامع‭MSRT-MHLE ‪(MCHE-EPT)‬‬ ‫PE۱۱۲۸‬ ‫ل۴د۴ ۱۳۹۳‬
‫درسنامه جامع‭MSRT-MHLE ‪(MCHE-EPT)‬‬ ‫PE۱۱۲۸‬ ‫ل۴د۴ ۱۳۹۳‬
‫گرامر جامع زبان انگلیسی دانش آموز ‭ ۷)‬کتاب در یک کتاب) شامل: توضیح کامل نکات گرامری ... ‫PE۱۱۳۰‬ ‫ق۹گ۴ ۱۳۸۹‬
‫۱۰۱‬اصطلاح روزمره تصویری ‫PE۱۱۳۱‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫۱۰۱‬عبارت ضروری در مکالمات انگلیسی ‫PE۱۱۳۱‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫گرامر نوین ‫PE۱۱۳۱‬ ‫ط۸گ۴ ۱۳۸۷‬
‫مکالمه آسان مقدماتی ‫PE۱۱۳۱‬ ‫خ۲م۷ ۱۳۸۹‬
‫۱۰۱‬نکته برای آموزش تلفظ زبان انگلیسی ‫PE۱۱۳۷‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫۱۰۱‬پیشوند و پسوند ضروری ‫PE۱۱۷۵‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۲‬
‫۱۰۱‬فعل دوکلمه‌ای ضروری ‫PE۱۳۱۹‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۲‬
‫۱۰۱‬حرف اضافه رایج در زبان انگلیسی ‫PE۱۳۳۵‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۲‬
‫۱۰۱‬تفاوت و تشابه لغات هم‌معنا ‫PE۱۴۴۹‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۲‬
‫۱۰۱‬واژه ضروری در مکالمات انگلیسی ‫PE۱۴۴۹‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫۱۰۱‬قاعده‌ی نقطه‌گذاری همراه با گرامر ضروری ‫PE۱۴۵۰‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫۱۰۱‬اصطلاح کاملا ضروری : شامل‭ ۳۰۳ ‬اصطلاح کاملا ضروری با معادل های دقیق فارسی ... ‫PE۱۶۸۹‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۲‬
‫American English file ‫PE2807‬ ‫O9 2008‬
‫American English file ‫PE2807‬ ‫O9 2008‬
‫۱۰۱‬اصطلاح آمریکایی ‫PE۲۸۳۹‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫۱۰۱‬اصطلاح عامیانه آمریکایی  ‫PE۲۸۴۶‬ ‫ق۹ص۴ ۱۳۹۱‬
‫مثنوی معنوی براساس نسخه نیکلسون ‫PIR۵۲۹۸‬ ‫۱۳۷۹‬
‫عربی برای سفر ‫PJ۶۲۰۳‬ ‫س۲ع۴ ۱۳۸۷‬
‫افکار کوچک و دنیای بزرگ ‫PQ۲۶۴۰‬ ‫ت۴خ۴‬
‫مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری ‫QA۲۷۸/۳‬ ‫ش۹م۷ ۱۳۸۸‬
‫راهنمای کاربردی‭MATLAB 8.5 ‪(R2015)‬‬ ‫QA۲۹۷‬ ‫ن۹ر۲ ۱۳۹۴‬
‫بررسی کاربردی نرم افزارهای‭Multimedia‬ [مولتی مدیا] ‫QA۷۶/۵۷۵‬ ‫ب۳ب۴ ۱۳۸۵‬
‫چگونه با‭C++‬ برنامه‌نویسی کنیم ‫QA۷۶/۷۳‬ ‫س۹د۹ ۱۳۹۳‬
‫آموزش‭HTML5‬ و‭CSS3‬ در قالب پروژه ‫QA۷۶/۷۶‬ ‫ف۴گ۸ ۱۳۹۱‬
‫مرجع کامل برنامه‌نویسی‭Android‬ ‫QA۷۶/۷۶‬ ‫الف‬۸خ۹ ۱۳۹۲‬
‫مرجع کامل برنامه‌نویسی‭Android‬ ‫QA۷۶/۷۶‬ ‫الف‬۸خ۹ ۱۳۹۲‬
‫آموزش گام‌به‌گام‭Microsoft Office Access 2007‬ ‫QA۷۶/۹‬ ‫پ۲م۲ ۱۳۸۶‬
‫آموزش گام‌به‌گام‭Microsoft Office Access 2007‬ ‫QA۷۶/۹‬ ‫پ۲م۲ ۱۳۸۶‬
‫داده‌کاوی کاربردی ‫QA۷۶/۹‬ ‫د۲ص۹ ۱۳۹۳‬
‫مقدمه‌ای بر الگوریتم‌های ژنتیک و کاربردهای آن  ‫QU۲۶/۵‬ ‫ع۸۵۵م ۱۳۸۵‬
‫بیوشیمی پرستاری و مامایی ‫QU۴‬ ‫م۳۵۲ب ۱۳۸۷‬
‫Medical parasitology ‫QX4‬ ‫I16m 1998‬
‫Principles and practice of pediatric oncology ‫QZ275‬ ‫P957 2011‬
‫Robbins and Cotran pathologic basis of disease ‫QZ4‬ ‫R632 2005‬
‫راهنمای سریع‭PowerPoint 2010‬ ‫T۳۸۵‬ ‫د۷ر۲ ۱۳۸۹‬
‫مرجع کامل‭(version 13.0‏)Photoshop CS 6‬ ‫T۳۸۵‬ ‫ب۹م۴ ۱۳۹۱‬
‫مهندسی ایمنی پیشرفته ‫T۵۵‬ ‫ح۸م۹ ۱۳۹۲‬
‫کیفیت [منبع الکترونیکی] ‫T۵۶/۶‬ ‫ک۹‬
‫فن آوری اطلاعات ‫T۵۸/۵‬ ‫ل۲ف۹ ۱۳۸۰‬
‫فن آوری اطلاعات ‫T۵۸/۵‬ ‫ل۲ف۹ ۱۳۸۰‬
‫کاربرد روش مسیر بحرانی [منبع الکترونیکی] ‫TA۱۹۴‬ ‫ک۲‬
‫مکانیک سیالات ‫TA۳۵۷‬ ‫و۲م۷ ۱۳۹۴‬
‫روشهای برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری [منبع الکترونیکی] ‫TJ۱۱۸۵‬ ‫ر۹‬
‫تاثیر شبکه‌های کامپیوتری [منبع الکترونیکی] ‫TK۵۱۰۵‬ ‫ت۲‬
‫مرجع سایت‌های اینترنت پزشکی ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایت‌های اینترنت پزشکی ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایت‌های اینترنت داروسازی ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایت‌های اینترنت کتابخانه‌ها، کتابداری و ناشران ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایت‌های اینترنت کتابخانه‌ها، کتابداری و ناشران ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایتهای اینترنت، پیراپزشکی ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع سایتهای اینترنت، پیراپزشکی ‫TK۵۱۰۵/۸۷۵‬ ‫الف‬۹م۴ ۱۳۸۶‬
‫شرکت غذایی تارا [منبع الکترونیکی] ‫TP۳۶۹‬ ‫م۸‬
‫تولید ناب [منبع الکترونیکی] ‫TS۱۵۵‬ ‫ت۹‬
‫دایسون [منبع الکترونیکی] ‫TS۱۷۱‬ ‫د۲‬
‫فرآیند ساخت [منبع الکترونیکی] ‫TS۱۸۳‬ ‫ف۴‬
‫تحول در ذوب آهن [منبع الکترونیکی] ‫TS۲۳۰/۵‬ ‫ت۳‬
‫فولاد مبارکه [منبع الکترونیکی] ‫TS۳۰۵‬ ‫ف۹‬
‫Flavor, fragrance, and odor analysis ‫TX546‬ ‫F5 2002‬
‫Medical terminology ‫W15‬ ‫C678m 2014‬
‫Comprehensive review guide for health information ‫W18.‎2‬ ‫T994c 2009‬
‫Comprehensive review guide for health information ‫W18.‎2‬ ‫T994c 2009‬
‫ایمنی شناسی ‫W۱۸/۲‬ ‫م۹۳۴‮الف‬ ۱۳۸۶‬
‫English in medicine ‫W62‬ ‫G558e 2005‬
‫Good practice ‫W62‬ ‫M478g 2008‬
‫Good practice ‫W62‬ ‫M478g 2008‬
‫Introduction to health information technology‪[electronic resource]‬ ‫W84,AA1‬ ‫D249i 2002‬
‫آنالیز آماری در پژوهش‌های علوم پزشکی با استفاده از نرم‌افزار‭SPSS‬ ‫WA۹۵۰‬ ‫آ۸۳۳ ۱۳۸۹‬
‫روش‌های آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی ‫WA۹۵۰‬ ‫ر۸۲۷ ۱۳۸۸‬
‫WHO Expert Committee on Leprosy ‫WC335‬ ‫W927e 1988‬
‫WHO Expert Committee on Malaria ‫WC765‬ ‫W927e 2000‬
‫پیشگیری و درمان بیماری‌ها ‫WD۲۱۰‬ ‫ک۶۳۵پ ۱۳۸۸‬
‫Tuberculosis control ‫WF200‬ ‫W927t 1982‬
‫The only EKG book you'll ever need ‫WG140‬ ‫T365o 2003‬
‫۱۵۰ practice ECGs ‫WG18.‎2‬ ‫T241o 2002‬
‫Abnormal Psychology ‫WM105‬ ‫C732A 1998‬
‫افسردگی [منبع الکترونیکی] ‫WM۱۷۱‬ ‫ه۶۱۴‮الف‬‬
‫National and international radiation dose intercomparisons ‫WN650‬ ‫P183n 1973‬
‫بیماریهای پستان ‫WP۸۴۰‬ ‫ش۶۹۸ب ۱۳۶۶‬
‫اصول مامایی ‫WQ۱۸/۲‬ ‫الف‬۵۷۷ ۱۳۸۱‬
‫Control of the leishmaniases ‫WR350‬ ‫W927c 1990‬
‫کاربرد پزشکی پوششهای بیوسرامیکی ایمپلنتها ‫WU۱۹۰‬ ‫ف۲۴۳ک ۱۳۸۱‬
‫مواد در دندانپزشکی ‫WU۱۹۰‬ ‫ص۸۵۱م ۱۳۵۷‬
‫Dentistry for the child and adolescent ‫WU480‬ ‫D414 2004‬
‫درسنامه جراحی دهان و فک و صورت ‫WU۶۰۰‬ ‫د۷۷۹ ۱۳۷۸‬
‫The massachusetts Eye and Ear infirmary review manual for ophthalmology ‫WW18.‎2‬ ‫L232m 1999‬
‫Understanding hospital billing and coding ‫WX157‬ ‫D537u 2007‬
‫Using the electronic health record in the health care provider practice ‫WX173‬ ‫E34u 2008‬
‫اختلالات دستگاه دفعی ‫WY۱۵۶/۵‬ ‫الف‬۲۹۷ ۱۳۹۰‬
‫Prostate ‫WY752‬ ‫P965 1997‬
‫Leddy and Pepper's conceptual bases of professional nursing ‫WY86‬ ‫H776L 2003‬
‫Philosophical and theoretical perspectives for advanced nursing practice ‫WY86‬ ‫P569 2002‬
‫آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی ‫Z۱۱۶‬ ‫م۳آ۵ ۱۳۸۷‬
‫آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی ‫Z۱۱۶‬ ‫م۳آ۵ ۱۳۸۷‬
‫آموزش گام به گام‭Microsoft Office Word 2007‬ ‫Z۵۲/۵‬ ‫و۴م۲ ۱۳۸۶‬
‫آموزش گام به گام‭Microsoft Office Word 2007‬ ‫Z۵۲/۵‬ ‫و۴م۲ ۱۳۸۶‬
‫از کتاب سنجی تا وب سنجی ‫Z۶۶۹/۸‬ ‫الف‬۹ ۱۳۸۸‬
‫ساختمان و تجهیزات کتابخانه ‫Z۶۸۴‬ ‫ع۲س۲ ۱۳۸۶‬
‫مجموعه‌سازی و خدمات تحویل مدرک ‫Z۶۸۹‬ ‫م۳م۳ ۱۳۸۲‬
‫مدیریت مجلات ‫Z۶۹۲‬ ‫ن۵م۳ ۱۳۸۵‬
‫مدیریت مجلات ‫Z۶۹۲‬ ‫ن۵م۳ ۱۳۸۵‬
‫راهنمای بهره‌گیری از ابزارهای فهرستنویسی موضوعی، رده‌بندی و نمایه‌سازی در کتابخانه‌های علوم پزشکی ‫Z۶۹۵‬ ‫م۴ر۲ ۱۳۸۶‬
‫فهرستنویسی موضوعی : اصول و روشها ‫Z۶۹۵‬ ‫پ۹ف۹ ۱۳۸۷‬
‫فهرستنویسی موضوعی : اصول و روشها ‫Z۶۹۵‬ ‫پ۹ف۹ ۱۳۸۷‬
‫رده‌بندی کتابخانه کنگره ‫Z۶۹۶‬ ‫ک۹‮‌ح‬۹ ۱۳۸۷‬
‫رده‌بندی کتابخانه کنگره ‫Z۶۹۶‬ ‫ک۹‮‌ح‬۹ ۱۳۸۷‬
‫مرجع‌شناسی (تخصصی و عمومی فارسی و غیر فارسی) ‫Z۷۱۱‬ ‫ک۲م۴ ۱۳۸۶‬
‫مرجع‌شناسی (تخصصی و عمومی فارسی و غیر فارسی) ‫Z۷۱۱‬ ‫ک۲م۴ ۱۳۸۶‬
‫کاربرد آمار در پژوهش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ‫Z۷۱۱/۳‬ ‫ه‍‬۹ک۲ ۱۳۸۷‬
‫کاربرد آمار در پژوهش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ‫Z۷۱۱/۳‬ ‫ه‍‬۹ک۲ ۱۳۸۷‬
‫آموزش سواد اطلاعاتی ‫ZA۳۰۷۵‬ ‫پ۴آ۸ ۱۳۸۶‬
‫آموزش سواد اطلاعاتی ‫ZA۳۰۷۵‬ ‫پ۴آ۸ ۱۳۸۶‬
‫ابزارها و مهارتهای جستجو در وب ‫ZA۴۲۳۰‬ ‫م۳‮الف‬۲ ۱۳۸۵‬

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.