اعضای کتابخانه

نام و نام خانوادگی:

فریده موحدی

 

سمت:

سرپرست کتابخانه

فعالیت تخصصی :    روزآمد سازی وب پیج کتابخانه، ارزیابی مجلات و تولیدات علمی  (خدمات پژوهشی)     

مدرک و رشته تحصیلی :

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

لاین تحقیقاتی:

مديريت منابع اطلاعات در نظام سلامت

پست الکترونیک:

library@mng.mui.ac.ir

movahedi@lib.mui.ac.ir

تلفن:

۳۷۹۲-۵۱۹۴

 

 

نام و نام خانوادگی:

پگاه کریمیان

 

سمت:

کتابدار

فعالیت تخصصی : امور اطلاع رسانی و مرجع و پایان نامه ها (خدمات آموزشی)

مدرک و رشته تحصیلی :

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک:

library@mng.mui.ac.ir

karimian@lib.mui.ac.ir

تلفن:

۳۷۹۲-۵۱۹۵

 

نام و نام خانوادگی:

 

مرضیه رفیعیان پور

 

سمت:

 

کتابدار

فعالیت تخصصی :   امانت و عضویت و آماده سازی

مدرک و رشته تحصیلی :

 

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک:

 

library@mng.mui.ac.ir

 

تلفن:

 

۳۷۹۲-۵۱۹۶

 

نام و نام خانوادگی:

 

مرضیه احسانی

    مامور در واحد دیگر در دانشکده

سمت:

 

کتابدار

فعالیت تخصصی :   مجموعه سازی و امانت

مدرک و رشته تحصیلی :

 

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک:

 

library@mng.mui.ac.ir

تلفن:

 

۳۷۹۲-۵۱۹۶

تاریخ به روز رسانی اطلاعات: ۹۹/۴/۱۴    

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.