previous pauseresume next

منابع الکترونیک کتابخانه دانشکده بهداشت

لیست کتب الکترونیک گروه مهندسی بهداشت محیط

لیست کتب الکترونیک گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

لیست کتب الکترونیک گروه آمار و اپیدمیولوژی

لیستCD و نرم افزارهای اطلاعاتی (واحد نشریات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت اصفهان)

 

‎/ CD مجله دنياي تغذيه شماره ۱۱-۱

۱

تغذیه کودک و نوجوان در سلامت و  بیماری   WS/‎ 115   ‪( CD & BOOK )‬

۲

سيماي مرگ ومير در(  ۲۳  )  استان كشور سال ۱۳۸۲ ( كتاب چهارم )

( CD& BOOK )

۳

Clinical Nutrition

Enternal and Tube Feeding ( CD& BOOK )  ‪( WB/‎ 470 ‎/ C641 / 2005 )‬

۴

 

Maternal & Child Health Nursing  ( CD & BOOK ) ‪( WY / 157.‎3 ‎/ P64/M/2003)‬

۵

ERGOSENSE ‪(CD)‬

برنامه آموزشي اصول ارگونومي به صورت متن و تصوير) قابل نصب )

۶

۲CD (فتو شاپ ۸  )   ۱۳۸۳  CD & BOOK )  T/‎ 385/)

۷

Comparative Quantification of Health Risks ‪( CD & BOOK )‬

C737 / 2004 / ‎WA /900

۸

Multidimensional scaling .‎( Disk &Book ) BF.‎39

ISBN:041291206 مقیاسهای چند متغیره (تحت Dos باز میشود)

۹

(Win 98اطلاعات داروئی ( قابل نصب در

Nursing 99 Drug , Disk-1999 (Disk & Book )   QV/3

۱۰

Environmental Endocrine Disruptors ‪( CD &Book )‬ 1997

۱۱

Anthropology ( CD & Book )1999      2 CD    جمعيت شناسي

۱۲

Cultural Anthropology (CD & Book )1999         2CD فرهنگ جمعيت شناسي

 

۱۳

SPSSتحليل كاربردي داده ها ، راهنماي استفاده از نرم افزار

دكتر افشين نياHA /۳۲      CD & BOOK           5CD

۱۴

Microbiology for Majour (Multimedia) ‪(CD:1997)‬         ميكروبشناسي پزشكي

۱۵

Emergency  Medical  Training

۲/e   (CD:1 , CD:2 )  (1998)‎  سلسله مباحثي از فوريتهاي پزشكي

۱۶

Software for Engineering Control of  Landslide ….‎

باز میشوذ )DOS تحت برنامه  ) ( CD & BOOK / 2002 ‏)  ISBN:9058093603

۱۷

Preventive Medicine ( CD: 1995)           2 CD

طب پيشگيري

۱۸

Encyclopedia Britanica installation

(CD 1: 1999)دايرةالمعارف بريتانيكا

۱۹

Encyclopedia Britanica

(CD 2: 1999)دايرةالمعارف بريتانيكا

۲۰

Encyclopedia britanica

دايرةالمعارف بريتانيكا(CD 3: 1999)

۲۱

۳D Atlas 98     ‪(World Atlas )‬

(CD: 1998)    اطلس جغرافياي جهان

۲۲

American Heartage Talking Dictionary                2CD

( CD :1998)    فرهنگ كوياي انگليسي-متوسط و پيشرفته

۲۳

Engineering Vibration    ‪(ISBN: 0-13-951773-1)‬

QC.‎136مهندسي ارتعاشات  (DISK & Book 1994)(تحتS ُ DOباز میشود)

۲۴

Fundamentals of Biostatistics   ISBN: 0-534-20940-8      QH.‎ 323.‎5

(Disk & Book 1995)آمار پز شكي ) تحت برنامه DOS باز می شود)

۲۵

Sampling Methods for Applied research

( DISK & Book 1996)روشهاي نمونه برداري براي تحقيقات كاربردي

باز میشود )DOSتحت برنامه  )         QA.‎ 276.‎6

۲۶

Environmental Management in Healthcare facilities

( CD & Book 1998 ‏)     ISBN: 0-7216-6444-X

۲۷

Noise

اطلاعات جامع در خصوص سطوح مختلف شدت صوت اندازه گيري شده در محيط هاي صنعتي و اطلاعات كامل

در خصوص نوع حفاظت لازم براي شنوايي. (دارای قفل باwin 98 باز میشود)

۲۸

خود آموز گام به گام     Windows XP

۲۹

COMPU‪( Stretch   1996)‬نرم افزار ارگونومی کار با کامپیوتر

۳۰

Longman Compelet Course for ……(the tofel   teste)            ‪( CD & BOOK )‬

۳۱

NFPA ‪(Sprinklers Specification & Design )‬ 1997

برنامه آموزش مشخصات و اصول طراحي سيستم هاي اطفاء اتوماتيك حريق با تكيه بر انواع اسپرينكلر ها

( قابل نصب در win   ۹۸ )

۳۲

مجموع پرسشنامه براي مربيان روابط انساني

HA / 31.‎ 5  /1384 ‪( CD & BOOK )‬

۳۳

Maternal and Child Health Nursing

CD & Book (1999)‎     ISBN: 0-7817-1547-4

۳۴

) CD بانك اطلاعاتي زيست محيطي شهركهاي كشور ۱۳۷۹)

شامل طراحي هاي: تصفيه خانه  فاضلاب و خط انتقال آب و شبكه جمع آوري فاضلاب و اطلاعات استخراج شده از

اينترنت شامل: نرم افزارها و كتابها و مقالات و تيپهاي منهول  (قابل نصب در win 98)

۳۵

Studying A Study and Testing A Test

CD & Book  (1999)‎     ISBN: 7817-1660-0

۳۶

Introductory Statistics With Systat

DISK & Book (1998)‎       ISBN: 0-1390-7155-5

۳۷

Weekly Epidemiological monitor (2008-2011 )‎ ‪( WHO)‬

۳۸

Modern Statistical Systems , And Gpss Simulation

DISK & BooK 1999)          ISBN: 0-8493-3922-7

۳۹

Civil Engineering Manuals ‪(Digital library )‬

( CD: 1999)۱۲۰ جلد كتاب مهندسي عمران ( منبع جامع )(همراه LOCK DISKETTE  دیسکت قفل برنامه )

۴۰

Food and Nutrition Library  1.‎1(  2000)‎

۴۱

Human Body in health & Disease

( CD 8 Book ‏) 1997     ISBN: 0815188706     QT.‎ 104

۴۲

(Nutritrac‏)  Basic Nutrition Diet Therapy         ‪(CD& Book)‬  2000

۴۳

واژگان ؛ حاوي تحقيق در صدها جلد فرهنگ لغت و بزرگترين و كامل ترين فرهنگ لغت در

زبان فارسي ):۱۳۷۷  (CD: (قابل نصب در WIN 98 می باشد)

۴۴

نمايه مقالات كامل نشريات فارسي ايران - CD

( ۹۶-۹۲ : ۱۳۷۸ )  و ( ۱۰۸-۹۷ : ۱۳۷۹ )  و ( ۱۲۰- ۱۰۹ : ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۳-۱۲۱  :۱ ۱۳۸ )

(  ۱۴۵-۱۳۴ : ۱۳۸۲ )  و ( ۱۶۰ - ۱۴۶ : ۱۳۸۳ ) (  :  ۱۷۶- ۱۳۸۴:۱۶۳ )(۱۸۸-۱۷۷: ۱۳۸۵)

۴۵

Dosages and Solutions

CD Companion  2000   ‎/    Har Court Health Sciences

۴۶

۱۰ projects you can Do With  Microsoft  SQL Server 7

CD & Book : 1, 2     (2000)‎ (در   win 98 قابل نصب می باشد)

۴۷

Data Disk For Fundamentals of  Biostatistics          Disk & Book 2000

۴۸

Water Environmental Research           Literature Review

CD ( 1 )‎ vol .‎72  no.‎5 ( 2000)‎ , CD (2)‎ vol .‎73 no.‎ 5 ( 2001 )‎ ,

CD (3)‎ vol.‎74 no.‎5 (2002)‎, CD (4)‎  vol.‎76 no.‎6,  CD (5)‎ vol.‎77 no.‎6

CD (6)‎ vol .‎78  no.‎ 10 (2006)‎

۴۹

Proceeding Safety  Conference                2CD

June, 10-13 (2001)‎ , June, 9-12 (2002)‎

۵۰

NCSS  2001  \  PASS  2000                    2CD

To Accompany Basic & Clinical Biostatistics  2001

CD & BOOK )            ISBN-007118206-D)

۵۱

۳D  Lighting  2001

CD & BOOK            ISBN-1-58450-038-7

۵۲

Introduction To Statistics And …….‎

CD & BOOK(  2001 )‎                   ISBN-0534370926

۵۳

Health & Safty Management For Medical Practices

CD & BOOK                 ISBN-1579470831   2002

۵۴

Elementary Statistics

CD & BOOK    1999)  ISBN- 0201598787 (قابل نصب در برنامه WIN 98)

۵۵

Groundwater

(CD & BOOK   2000‏)        ISBN-9058091333

۵۶

Safety  2005( Acsses 2005  Professional  Development Conference ‎/ Jun 12-15 2005

Neworlands/‎ LA

۵۷

Health in the New Millennium

(CD & BOOK    1998 ‏)     ISBN- 1572595086

۵۸

OSHA       ‪( CD :  1-4  )‬

۵۹

Bulletin   (WHO )      ‪( CD )‬

VOL : 77 – 79      1999 – 2001

۶۰

Statistical Methods For Health Care Research ,Fourth Edition

DISK & BOOK ( 2001 )‎             ISBN- 0781172175

۶۱

Statistics With Confidence

(DISK  & BOOK    2000 )

۶۲

Child Health Nursing

(CD & BOOK    1999‏)    ISBN- 0-7817-1624-1

۶۳

Iranian Index Medicus

۶۴

Eurogrowth     Program for Monitoring the Growth of Children

CD  &  BOOK

۶۵

Hand Book of Drug – Nutrient   Interactions  ‪( CD & BOOK )‬

QV/‎ 39/ H239 / 2004

۶۶

Real World Community Health Nursing

CD  &  BOOK

۶۷

Organizational  Behavior          ‪(CD & BOOK, 2003)‬

۶۸

هفدهمين  كنكره سراسري سل كشور ( اصفهان- مهر ۱۳۸۲ (CD) (

۶۹

Microsoft Excel   2000-2002   مرجع كامل    (CD &BOOK)

۷۰

Health Library for Disasters

۷۱

The Harward Guide to Womans Health

۷۲

Infectious Diseases

۷۳

First Aid

۷۴

Family Health ( Mayo Clinic )                 3CD

۷۵

Preventive Medicine .‎ ( CCC )                2CD

۷۶

گزارش  طرح همه گير شناسي اختلالات روانپزشكي در ايران/ دكتر محمدي و ....     /۱۳۸۰

CD  مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور-

۷۷

مجله وب : ۱۳۸۶و ۱۳۸۵و۱۳۸۳( موسسه دیباگران)  ضمیمه CD                    3CD

برنامه هاي كاربردي  : ويروس ياب , فرهنگ لغت , گرافيك , اينترنت , چند رسانه اي , فشرده سازو.......

۷۸

CD جانبي كتاب مرجع كامل نرم افزار هاي كپي و ايجاد موسيقي و فيلم و مالتي مديا در كامپيوتر ( ۲ نسخه )

۷۹

Unilever Health Institute Info ( Directory Fat and Heart Health )CD 2004         2CD

۸۰

Pediatric Nursing Made Incredibly Easy     ‪(CD 2001)‬

۸۱

Food and Nutrition Library          ‪( CD    2000)‬

۸۲

نیاز آبی گیاهان در ایران

( CD & BOOK ‏)    S 494/5                    3CD

۸۳

شير مادر (CD   / فيلم ) (۱۳۸۵)

۸۴

CD  معرفي دانشگاه علوم  پزشكي اصفهان و شهر اصفهان    ( تابستان ۸۴  (

۸۵

Environmental laboratory exercises for instrumental analysis and

Environmental chemistry  (  TD -193/D8E5 -2004 )    ‪( CD & BOOK )‬

۸۶

DISK 1, 2    PSYCHODYSSEY زمینه روانشناسی ضمیمه کتاب            ۴CD

( CD & BOOK      BF -121)

۸۷

HUMAN NUTRITION  ( CD & BOOK )  WB, 400

۸۸

جشن بزرگ هسته ای نطنز (استقرار سایت افتخار آمیز هسته ای) شهریورماه ۸۶

۸۹

جشنواره پژوهش در علوم پزشکی سال ۸۶ (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

۹۰

گزارش کشوری ثبت سرطان سال ۸۳

۹۱

سیمای مرگ و میر در ۲۹ استان کشورسال   ۸۳(کتاب پنجم)

CD & book          HB     1466/4

۹۲

آشنایی با کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ( پاییز ۱۳۸۶)

۹۳

ضمیمه کتاب آشنایی با اصول طراحی روشنایی

(CD & BOOK‏)        TK 4169     2CD

۹۴

Learning to be Confident Determined and Caring

(CD & BOOK‏)          BJ  163

۹۵

ضمیمه ماهنامه کار و جامعه آذر ماه ۸۷ ( چکیده پایان نامه ،طرح تحقیقاتی، معرفی کتاب) ویژه هفته پژوهش .

۹۶

Standard Methods   (Book)        2005                2CD

۹۷

آنالیز  تغذیه ای

۹۸

آنالیز و خرد غذایی

۹۹

آموزش گروههاي غذایی  / معاون بهداشتي  علوم پزشكي اصفهان

CD)     ‪(win 98  , win XP)‬ / فيلم  ۱۳۸۵ )

۱۰۰

مجموعه مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط

آبان ۱۳۸۵ –اصفهان ( CD  )

۱۰۱

BEYOND THE NUMBERS REVIEWING MATERNAL DEATHS AND COMPLICATIONS

TO MAKE PREGNANCY SAFER       (  CD & BOOK )

WA 900 –W927 -2000

۱۰۲

Water Sanitation Health

( CD & Book 2006 )         ‪(E4, E5)‬

۱۰۳

Clinical nutrition  ENTERAL AND TUBE FEEDING

۱۰۴

مجموعه مقالات پنچمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی        ش ث :۸۸۳۰۹

CD &Book  )        QA 274/ 1385 )

۱۰۵

Physical Activity and Nutrition for Health

۲۰۰۸)   CD & BOOK)   ( QT/‎ 255/ H.‎ 798.P)

۱۰۶

Exercise Physiology    ‪( Energy ,Nutrition ,Human performance)‬

( CD & BOOK )   ‪(  QT/260/ M478 E /2007)‬

۱۰۷

Industrial Ventilation    (20 E)   1988       BOOK    ( ش ث  ۹۱۴۵۰)

۱۰۸

مبانی مکانیک سیالات   CD & BOOK  ))

۲CD                          ۱۳۸۶ / ۲ م۵ الف/۹۰۱/ QA

۱۰۹

LMS Chart Maker       ( 1997 - 2005)‎

( نرم افزار آماری )

۱۱۰

Technology & Innovation for Sustainable Development Conference  (2008)‎

HC/‎ 445/.T5 / 2008                                                                ( ش ث ۹۱۱۶۷)

۱۱۱

بیماریهای شایع واگیر و غیر واگیر         CD & Book))

۱۳۸۹    ۲ /۱۸ WC

۱۱۲

نرم افزار ARCGIS  9.‎2          DVD & Book)) Spatial Analyst              : عنوان کتاب

۱۳۸۸      ۲۱۲/۷۰      )              G۹۱۹۵۸ ش ث )

۱۱۳

محاسبات سر انگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان      CD & Book))

۱۳۸۷ / ۶۰۱۰/TH

۱۱۴

Surfer 8 (Software + Examples)         ‪( CD & Book)‬

۱۳۸۴/ ۸/۴۸ QE

۱۱۵

World  Health  Statistics              ‪( CD & Book)‬

WA / 900.‎1/ 2010

۱۱۶

Dorlands Pocket Medical Dictionary

(CD &BOOK)     (  م ‎/ w/13 /۱۳۸۸ )

۱۱۷

چکیده بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۰

( CD &BOOK)          (  WQ/100/ ۱۳۸۹)

۱۱۸

راهنمای کامل نرم افزارهای RHVAC, CHVAC  :

(CD&BOOK)       (TH/‎  ۶۰۱۰// ۱۳۸۸)

۱۱۹

عنوان کتاب : طراحی سیستم های HVAC با نرم افزار Carrier ‪(HAP 4.‎41)‬      ( ۲۰۱۰)

/   ۱۳۸۸                      (CD &BOOK) ۷۶۸۷  TH/‎

۱۲۰

خود آموز     ۹. X    ARCGIS( و مفاهیم پایه ای GIS)

(  G / ۷۰ /۲۱۲  / ۱۳۸۸)         (CD & BOOK )

۱۲۱

۲ CD                    بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۰۹

(CD&BOOK)          ( QU/‎ ۴  / ۱۳۸۹ )

۱۲۲

۵CDروشهای آماری (در تحقیقات پزشکی و بهداشتی )

( CD & BOOK‏)          WA /۹۵۰ ۱۳۸۸

۱۲۳

۳ CD                     راهنمای نرم افزار آماری SPSS

(CD & BOOK)      HA/‎ ۳۲ / ۱۳۸۸

۱۲۴

۳CD                   آموزش نرم افزار ArcGIS  9.‎ 2

۱۳۸۶/ ۲۱۲ /۷۰  G /       ((CD & BOOK

۱۲۵

قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

۱۳۸۷  ۳م    ۳۱۲۷  -KMH         ( CD&BOOK)

۱۲۶

آخرین دستورالعمل دیابت از وزارتخانه تا آبان  ۱۳۸۹     ( CD)

۱۲۷

مجموعه قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران    (CD (

۷ ح ۳م  -۳۵۸۵ - MHK

۱۲۸

World health Statistics-2011,2012 (CD)             2CD

۱۲۹

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ : سالنامه : ۱۳۸۸ (CD&BOOK)

۱۳۹۰  ۴م۲آ  ۲/۴۵۷۰- HA

۱۳۰

افزایش بهروری و سود از طریق ایمنی و بهداشت        CD& BOOK)      )

۲CD            ۱۳۸۹     ۷الف۷آ/  ۷۲۶۱/ HD

۱۳۱

آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS

CD&BOOK  ۱۳۸۹ / ۸۳۳آ ۹۵۰    WA

۱۳۲

۲CD              مرجع کاربردی SPSS 17    CD&BOOK )       )

۱۳۸۸  ۴م/ ۳۲ HA

۱۳۳

SPSS 17 &     SPSS ‪( pasw)‬ 18        ( DVD&BOOK  )

۷S  /۳۲ /HA‎‎

۱۳۴

E -books Health Education 2 CD)  )  ۲ عنوان

Epidemiology 3   ۳ عنوان

۱۳۵

E- book  Bioassays With Arthropods (2007)‎   2Edition     CD ) )

CCN: 28619

۱۳۶

۲CD                        مدلسازی آلودگی هوا         ( CD&BOOK  )

۱۳۹۰ / م۲۷۶ع / ۷۵۴ /  WA‎‎

۱۳۷

۲CDپاسخ قرآن به بعضی شبهات       (CD&BOOK)

۳/۶۵  BP /

۱۳۸

Clinical Epidemiology                (CD&BOOK)

WA/950

۱۳۹

Essential Public Health: Theory and Practice          (CD&BOOK)

WA/‎ 100

۱۴۰

خود آموز گام به گام و تصویری windows xp  CD&BOOK) (

۱۳۸۳ ۷۶ /۷۶QA /

۱۴۱

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical….‎.‎‪(WHO)‬ 2004

۱۴۲

اصول کار با میکروسکوپ های الکترونی     ( CD&BOOK)

۲۱۲ QH/‎

۱۴۳

E2009))   Cracking the GMAT   (DVD)

HF / 1118

۱۴۴

اطلس یورودینامیک و اختلالات ادرار کردن   (CD&BOOK)

۱۷WJ /

۱۴۵

نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب           ۱۳۹۰  ۸/۱۵۷ (DVD‏)    TC

۱۴۶

راه سلامتی            ۱۳۹۰   ۸۳۵ب  ۱۴۵  (CD&BOOK‏)        QU

۱۴۷

۲DVD        نرم افزار ۱۹  SPSS و   (  pasw  ) 18۱۳۹۱ ۳۲ (DVD&BOOK‏)   HA

۱۴۸

۱۵  (CD&BOOK‏) MINI TAB      ۱۳۸۹     ۴   /۲۷۶ QA

۱۴۹

‏‫  (۲ حلقه)    کاربرد روشهای آماری در علوم پزشکی و کار با نرم افزار SPSS     ۱۳۹۱  ۳۲ QA (CD&BOOK)

۱۵۰

‏‫  (۲ حلقه)   آموزش کاربرد ARCGIS در مهندسی آب         ۱۳۹۰   ۲/۶۵۶ GB   (CD&BOOK)

۱۵۱

۱۶  (CD&BOOK‏)  MINI TAB     ۱ ۱۳۹     ۴   /۲۷۶ QA

۱۵۲

روش های آماری درپژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها    ۱۳۸۹  ۹۵۰ WA

(CD&BOOK)                   ‏‫  (۲ حلقه)

۱۵۳

Ebooks   Standard Method 1998  ‪(20 ED )‬  بهداشت محیط

۱۵۴

راهنمای کاربردی  ARCGIS 9.‎3                                (DVD&BOOK)

۱۳۸۸ / ۲۱۲ /۷۰  G (کتاب  ۹.۲   می باشد )

۱۵۵

‏‫  (۳ حلقه)   اصول رفرنس نویسی با نرم افزار ENDNOTE  (CD & BOOK) ش ث ۹۴۵۴۱

۱۵۶

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی Arc GIS 9.‎3 در علوم بهداشتی

GV.‎/ ۲۱۲الف۲ک۲ ۱۳۹۴

۱۵۷

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍دی‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ دورل‍ن‍د ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

W۱۳د۷۵۲ف‌ ۱۳۷۸

۱۵۸

CTD  (سی تی دی) از دیدگاه ارگونومی و طب کار

۱۵۹

 

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۶‏‫= AutoCAD 2016  ۳۸۵T

۱۶۰

‏‫  (۳ حلقه)   مقدمه‌ای بر نانوفناوری ۷/۱۷۴ T

۱۶۱

 

‏‫    ‏‫  (۴ حلقه)   تافل دکتری مرجع کامل آزمون‌های زبان: همراه با نمونه سوالات واقعی آزمون‌ها ... ۱۱۲۸ PE

۱۶۲

‏‫  (۲ حلقه)  مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد  Amos Graphics ۱۳۸۹ ۴م۲ق ۳/۲۷۸ QA

۱۶۳

(۴حلقه)  تحلیل پیشرفته آماری با نرم‌افزار Statistica Release 7‎۷‎

۱۶۴

 

Water engineering with the spreadsheet :a workbook for water resources calculations using Excel     TC157.‎8 P3 2016

۱۶۵

(۴ حلقه) مکانیک سیالات  ۳۵۷  TA

۱۶۶

۱۱۲۸ PE  ترجمه کاملEssential words for the TOEFL

۱۶۷

Barron's how to prepare for the TOEFL iBT:test of English as a foreign language Internet-based test  (۲ حلقه) PE1128

۱۶۸

 

(۵ حلقه)  فرآیندهای تولید مرجع کامل تصویری و تشریحی  ۱۸۳ TS

۱۶۹

(۳ حلقه)  فنون مذاکره: اصول، کاربردها و ترفندها   ۶۳۷ BF

۱۷۰

(۲ حلقه)  تافل کیت (همراه با ترجمه کامل و توضیحات تشریحی...)     ۱۱۲۸ PE

۱۷۱

طراحی و بهره برداری شبکه آب با   Water GEMS ۱۴۵ TC

۱۷۲

راهنمای گام به گام برای تحلیل داده­ها با استفاده از برنامه SPSS

۱۷۳

Cambridge IELTS 8  PE ۱۱۲۸

۱۷۴

  واکسیناسیون همگانی و پیشگیری بعد از مواجهه با بیماریهای عفونی

QW804

۱۷۵

TOEFL test preparation kit PE 1128

۱۷۶

ارزیابی ریسک حریق ساختمان ها با استفاده از نرم افزار CFSES (۴ حلقه)   ۳/۹۴۴۶ TH

۱۷۷

Essential grammar in use   PE1128,M8 2015

۱۷۸

Safety and reliability TA169.‎7.E9 2003

۱۷۹

عملیات نقشه برداری (۴ حلقه)   ۸ع۹ذ ۵۴۵ TA

۱۸۰

نقشه برداری عمومی (۵ حلقه) ۷ن۲ی ۵۳۷ TA

۱۸۱

پرستاری سلامت جامعه (۲ حلقه) ۳۴۵پ ۱۰۶ WY

۱۸۲

‏‫چارچوب ملی ارایه خدمت در بیماری دیابت   ۱۴چ  ۸۱۰ WK

۱۸۳

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیمای‌های عروق کرونر ۱۴چ  ۳۰۰ WG

۱۸۴

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی ۲ چ ۵/۵۶۱۴ HE

۱۸۵

 

‏‫چارچوب ملی ارایه خدمت برای ترویج سبک زندگی سالم ۱۴ چ ۵۹۰ WA

۱۸۶

 

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری مزمن تنفسی ۱۴ چ ۱۴۰ WF

۱۸۷

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.