تاریخچه

كتابخانه دانشكده علوم توانبخشي در سال ۱۳۷۳ همزمان با شروع فعاليت آموزشي دانشكده ، در خيابان مرداويج تاسيس گرديد. بعد از آن به دليل نياز به فضاي بيشتر از سال ۱۳۷۳ الي تابستان ۱۳۸۴ در طبقه سوم دانشكده بهداشت مستقر بود تااينكه در مهرماه ۱۳۸۴ به طبقه همكف ساختمان جديد منتقل شد . در نهايت در سال ۱۳۸۷ به طبقه دوم ، محل فعلی ، انتقال يافت.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir