تماس با ما

ساعات کار: ۷/۳۰ لغایت  ۱۵ شنبه تا چهارشنبه

 

آدرس پستی:

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، کتابخانه

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن: ۵۲۰۵ - ۳۷۹۲۵۲۰۴ -۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

پست الکترونیک:library@rehab.mui.ac.ir

 

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir