دسترسی آزمایشی (trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات علمی Thieme

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان  و پژوهشگران

دسترسی آزمایشی(trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات علمی ناشرThieme  بیش از ۴۰عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی از طریق آدرس زیر تا پایان سپتامبر سال جاری ۲۰۱۷فراهم شده استhttps://www.thieme-connect.com/products/all/home.html

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir