دسترسی آزمایشی به مقالات مجله The New England Journal of Medicine

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم کتابخانه های دانشگاه می رساند

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم کتابخانه های دانشگاه می رساند دسترسی آزمایشی به مقالات مجله The New England Journal of Medicineدر قالب مجموعه الکترونیکی Ovidاز تاریخ ۹۵/۱/۱۷ برای کلیه استفاده کنندگان منابع اطلاعاتی الکترونیکی دانشگاه امکانپذیر می باشد. جهت استفاده از این مجله به پایگاه Ovid مراجعه نمائید.

دسترسی آزمایشی به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ

دسترسی آزمایشی به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتیBMJ همراه

دسترسی آزمایشی به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتیBMJ همراه با دو مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینیBMJ Best  Practice  و مجموعه آموزش مداوم دیداری شنیداریBMJ Learning از تاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ به مدت دو ماه برای اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و محققان دانشگاه فراهم شده است.جهت دسترسی به این پایگاهها به لینک مربوطه در بخش کتابخانه دیجیتال در سایت کتابخانه مرکزی مراجعه فرمائید.

لینک مستقیم:

سایت اصلی   www.thebmj.com

مجلات     http://journals.bmj.com

منابع آموزش و تصمیم سازی       http://bestpractice.bmj.com

منابع دیداری شنیداری    http://learning.bmj.com

دسترسی آزمایشی به پایگاه Embase

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم کتابخانه های دانشگاه می رساند دسترسی آزمایشی به پایگاه Embase به مدت یک ماه  برای اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و محققان دانشگاه امکان  پذیر شده است.

نحوه دسترسی به پایگاه:

۱- مراجعه به لینک این پایگاه در وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرس    http://www.lib.mui.ac.ir

۲- مدت دسترسی به پایگاه:

دسترسی به این پایگاه به مدت یک ماه از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ امکان پذیر می باشد.

۳- شرایط دسترسی:

این پایگاه برای کابران دارای اکانت VPN ر داخل و خارج از دانشگاه قابل دسترس می باشد

کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت دانش ونرم افزار های مدیریت دانش

کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت دانش و نرم افزار های مدیریت دانش

با حضور دکتر علی منصوری عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی-دانشگاه اصفهان

گروه هدف: کتابـداران شاغل در کتابخانه ها( کارشناسی و بالاتر) ،کارشناس رایانه شاغل در کتابخانه

زمان برگزاری: شنبه ۲۴ بهمن ساعت ۸ الی ۱۲

محل برگزاری: مرکز اطلاع رسانی دانشکده پزشکی

ثبت نام از طریق: لینک ثبت نام کارگاه در وب سایت کتابخانه مرکزی

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir