ثبت نام برگزاری کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعاتی OVID گروه (اول)

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعاتی

OVID

با همکاری کتابخانه مرکزی و موسسه نسیم ایمان ( نماینده Ovidدر ایران )

 

ثبت نام برگزاری کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعاتی OVID گروه (دوم)

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش استفاده از پایگاه اطلاعاتی

ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه های بزرگ دنیا ( گروه دوم )

برگزاری کارگاه آموزشی  آشنایی با کتابخانه های بزرگ دنیا با رویکرد توسعه کتابخانه های دانشگاه

"ویژه کتابداران دانشگاه"

گروه دوم

 

 

 

 

ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه های بزرگ دنیا ( گروه اول )

برگزاری کارگاه آموزشی  آشنایی با کتابخانه های بزرگ دنیا

ثبت نام کارگاه آموزشی«تحلیل آماری اطلاعات» گروه دوم

ظرفیت تکمیل شد

ثبت نام کارگاه آموزشی«تحلیل آماری اطلاعات» گروه اول

 

ظرفیت ثبت نام در گروه اول تکمیل شد.

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه الکترونیک دانشگاه RSS

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir