پایان نامه های الکترونیک

قابل توجه مراجعین کتابخانه
تعدادی از پایان نامه ها بصورت الکترونیک در دسترس میباشد ومابقی بزودی جهت استفاده بصورت الکترونیک ارائه خواهد شد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir