درخواست اعتبارسنجی مجلات

درخواست اعتبارسنجی مجله

کاربر محترم کتابخانه دانشکده

به منظور تعیین اعتبار و نوع نمایه مجله مورد درخواست خود، فرم زیر را تکمیل و به آدرس library@mng.mui.ac.ir ارسال فرمایید.

 

فرم درخواست

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir