*****دسترسی رایگان به کتاب ها، مقالات علمی ISI و منابع معتبر علمی

دسترسی رایگان به کتاب ها، مقالات علمی ISI و منابع معتبر علمی از طریق مراجعه به www.libdl.ir 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir