سایت های مفید

 

 

 

لینک های تامین منابع رایگان

مقالات فارسی

 

مقالات لاتین

 

کتابهای الکترونیک فارسی

 

 

کتابهای الکترونیک لاتین

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

 

www.noormags.com

http://gen.lib.rus.ec/‎scimag

www.‎‎98ia.com

http://golibgen.io

www.mhrn.net

www.civilica.com

 

www.takbook.com

 

www.theses.org

www.sid.ir

 

www.irpdf.com

 

 

 

 

www.parsbook.org

 

 

    www.irebooks.com    
    www.farsibooks.ir    
   

www.readbook.ir

   
    www.ketabesabz.com    

درگاه های اطلاعاتی معتبر

 

سایت های مهم علمی پژوهشی
 

 

بانک های اطلاعاتی تخصصی و پرکاربرد مربوط به رشته های دانشکده

کتابخانه های بزرگ دنیا

راهنمای سمینارهای داخلی و خارجی

اطلاعات عمومی کشورها

www.digitallibraryplus.com

Proquest

کتابخانه ملی ایران

 

LISNA

www.worldatlas.com

www.daneshyar.net

Emerald

کتابخانه ملی آمریکا

 

 

 

www.libdl.ir

Eric

کتابخانه ملی انگلیس

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۹۵/۸/۱۲

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir