امانت بین کتابخانه ای

استفاده از منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان

با توجه به توافق به عمل آمده بین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، خواهشمند است کاربران کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی که قصد استفاده از منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان را دارند جهت دریافت معرفی نامه به مسوول کتابخانه مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۹۵/۸/۱۲

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir