بخش ها و خدمات

 

بخش ها و خدمات کتابخانه(ساعات کار: ۷/۳۰ لغایت ۱۸ شنبه تا چهارشنبه)

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۹۵/۸/۱۲

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir