هفته کتابداری مبارک

                                       

برگزاری کارگاه آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

جهت استفاده بهینه دانشجویان از منابع کتابخانه، آموزش آشنایی با نرم افزار آذرسا و آشنایی با بانک های اطلاعاتی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه­ شنبه مورخ ۹۷/۳/۶ لغایت ۹۷/۳/۸ از ساعت۹/۳۰ در محل کتابخانه ارائه می گردد .

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir