فهرست منابع وجین شده سال۹۷ مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

منابع وجینی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

این منابع به مدت یک ماه از روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ قابل اهدا به کتابخانه ها موسسات متقاضی می باشد.

لیست منابع

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir