دومین جلسه شورای سیاستگزاری کتابخانه های دانشگاه

جلسه شورای سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه راس ساعت ۱۰ صبح روزشنبه نهم تیرماه ۱۳۹۷ با حضور مدیر اطلاع رسانی وعلم سنجی دانشگاه وکتابداران محترم ، درخصوص تصویب آئین نامه های مربوط به خدمات کتابخانه ای در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir