وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه
سایت
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشکده علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشکده علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی زابل
http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کرج
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج
دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir