درخواست مقاله از خدمات تحویل مدرک

فرم درخواست مقالات از خدمات تحویل مدرک  

(DDS)Document Delivery Service

 

 تا اطلاع ثانوی عنوان مقاله درخواستی خود را به آدرس ایمیل زیر   ارسال نمایید.

ddslib@mui.ac.ir

      

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir